ಕನ್ನಡಿ

ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡಲು ನನಗೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯೇ ಸರಿ..  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಸಿಗುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ..  ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ನನಗೆ.. 


ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡಿ.. ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ..
"ತೆರೆದಿದೆ ಮನ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ.."
  


Home

About Me

My Photo
Reach out to me at sahana.b.rao@gmail.com

Acronyms and Definitions

BH: Better Half. Butter Half. Bitter Half.

BUNNI: Manufactured Daughter.

APPA: Role-Model Father.

AMMA: Near and Dear Mother.

CHD: Partner in Crime. Brother.

Followers

You may like

Love reading them

I am here

This is mine! Don't copy

myfreecopyright.com registered & protected

Bloggers.com

Powered by Blogger.